Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/tuzemska-fakturace-v-eurech/ Přestože v České republice zatím není jednotná měna zavedena, již dnes mnohé firmy fakturují v eurech. Mnohé smlouvy a kontrakty jsou uzavírány v eurech, i když se jedná o smlouvy mezi dvěma tuzemskými stranami. Čtěte, jak správně v eurech fakturovat.
Účetní jednotky mají povinnost vést své účetnictví v české měně. Současně však musí vést evidenci také v měně zahraniční. Nastává tedy otázka, jaký kurz pro přepočet na českou měnu použít. Z hlediska účetnictví provádíme přepočet dvakrát:

 • ke dni uskutečnění účetního případu
 • k rozvahovému dni

Přepočet cizí měny ke dni uskutečnění účetního případu


Podle Českého účetního standardu č. 001 je okamžikem uskutečnění účetního případu den, ve kterém dojde:

 • ke splnění dodávky,
 • platbě závazku,
 • inkasu pohledávky,
 • postoupení pohledávky,
 • vkladu pohledávky,
 • poskytnutí či přijetí zálohy,
 • převzetí dluhu,
 • zjištění manka, schodku, přebytku či škody,
 • pohybu majetku uvnitř účetní jednotky.

Dále nám tento standard říká, že pro účely oceňování pohledávek a závazků v cizí měně ke dni jejich vzniku za okamžik uskutečnění účetního případu považujeme u dodavatele den vystavení faktury a u odběratele den přijetí faktury. U hotovostních dokladů je to den uvedený na pokladním dokladu, u bankovních transakcí datum uvedené na bankovním výpise.

Při přepočtu eur na českou měnu vždy vycházíme z kurzu České národní banky (ČNB), máme však na výběr z několika možností:

 • denní kurz ČNB - tj. kurz platný v den uskutečnění účetního případu
 • pevný kurz ČNB - tím rozumíme kurz platný v první den období, které si určíme ve vnitropodnikové směrnici, může to být kurz platný první den v týdnu, měsíci, čtvrtletí, nejdéle však v jeden kalendářní rok (setkala jsem se také s tím, kdy firma používala kurz platný první středu v měsíci)
 • skutečný kurz - tuto možnost můžeme použít pouze v případě, kdy je skutečný kurz znám, jedná se většinou o kurz, který použila banka nebo směnárna. Pro případy ocenění pohledávek nebo závazků musíme použít jiný způsob.
 • jednotný kurz - jedná se o průměrný kurz vyhlašovaný Ministerstvem financí ČR (je to průměrný kurz vypočtený z kurzů platných vždy v poslední den v měsíci), tuto metodu můžou používat pouze osoby, které nevedou účetnictví, tedy fyzické osoby

Jednotlivé metody přepočtu nelze v průběhu účetního období měnit. Po celý rok musíme používat pouze jednu z výše uvedených. Metodu, kterou jsme se rozhodli používat, musíme mít uvedenou ve vnitropodnikové směrnici. Stejně tak se o ní musíme zmínit v příloze k daňovému přiznáni.

ČNB vyhlašuje denní kurz vždy až odpoledne, proto může nastat problém v případě, že vystavujeme faktury dopoledne, kdy kurz ještě neznáme. Přestože faktury vystavujeme v eurech, zákon nám ukládá provést přepočet a na dokladu uvést taky českou měnu. V případě, že musíme fakturu ještě ten den odeslat, musíme druhý den, kdy budeme kurz znát, částku faktury přepočítat a poslat klientovi doklad nový.

Další problém nastává v případě, kdy např. používáme pevný kurz. Stává se, že první den v měsíci nebo v týdnu nepřipadá na pracovní den a kurz ČNB není vyhlášen. V takovém případě použijeme další nejbližší pracovní den.

Přepočet k rozvahovému dni


K rozvahovému dni, tedy k poslednímu dni účetního období, což je většinou 31. 12., musíme mimo jiné přepočíst všechny pohledávky a závazky a konečné stavy valutových pokladen a bankovních účtů v cizích měnách kurzem České národní banky planým k 31. 12. Takže rozvahové položky jsou ve finále stejné, ať už během roku používáme jakoukoli z výše uvedených metod přepočtu.

Kurzové rozdíly


V mnohých případech vznikají kurzové rozdíly. Nejčastěji při použití denního kurzu, kdy v den vystavení nebo přijetí faktury použijeme jiný kurz než v den úhrady. Kurzový rozdíl je pro nás kurzovým nákladem nebo kurzovým výnosem.

Kurzový rozdíl může vzniknout také při zápočtu pohledávek a závazků, při převodu zálohy nebo při postupném splácení. Při postupném splácení můžeme spočítat kurzový rozdíl při každé jednotlivé platbě, nebo až po uhrazení celé pohledávky nebo závazku.

V každé firmě, která účtuje v cizí měně, vznikají kurzové rozdíly k 31. 12., kdy provádíme přepočet pohledávek a závazků kurzem platným k poslednímu dni účetního období.

Příklad 1


Datum Kurz EUR Účtování
Přijatá faktura A 15. 12. 24,29 základ
DPH
celkem
€ 45,00
€ 9,00
€ 54,00
1 093,05 Kč
218,61 Kč
1 311,66 Kč
501/321
343/321
Přijatá faktura B 18. 12. 24,375 základ
DPH
celkem
€ 61,00
€ 12,20
€ 73,20
1 486,88 Kč
297,38 Kč
1 784,25 Kč
501/321
343/321
úhrada fa B
kurzový rozdíl - ztráta
22. 12.
24,495
€ 73,20
1 793,03 Kč
8,78 Kč
321/221
563/321
přepočet závazků - fa A
kurzový rozdíl - zisk
31. 12.
24,22
€ 54,00
1 307,88 Kč
3,78 Kč

321/663

Přepočet cizí měny dle zákona o DPH

Abychom to neměli tak jednoduché, zákon o DPH a zákon o účetnictví mají odlišná pravidla.

U dodavatele - výstavce faktury se oproti výše uvedenému v podstatě nic nemění. U daně na výstupu použijeme kurz ČNB platný ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, tj. den uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to ten, který nastane dříve. Nejjednodušší je, pokud se toto datum shoduje s datem vystavení dokladu. Pokud by datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) bylo odlišné, správné by bylo použít kurzy dva – pro DPH kurz platný v den DUZP a pro účetnictví kurz platný v den vystavení faktury.

Odběrateli už nastává problém. Zákon o DPH nám říká, že pro přepočet cizí měny na českou měnu použijeme kurz devizového trhu vyhlášený ČNB a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. Výjimka je přepočet při dovozu zboží, v tomto případě použijeme celní kurz.

Dodavatel (výstavce faktury, osoba provádějící přepočet) na faktuře – daňovém dokladu uvádí základ daně a daň v EUR, zároveň pro něj platí povinnost uvést na dokladu přepočet na českou měnu a uvést kurz, kterým přepočet provedl. Odběratel tyto údaje z faktury přijaté použije pro přepočet DPH ve svém účetnictví. Tím pádem výše DPH odvedená finančnímu úřadu dodavatelem a DPH uplatněná odběratelem je ve stejné výši. Stát na tom „nevydělá, ani neprodělá“.

Na druhou stranu, dle zákona o DPH máme nárok uplatnit si odpočet daně nejdříve za zdaňovací období, ve kterém jsme obdrželi daňový doklad.

Příklad 2

Pokud přijmeme doklad v EUR s DUZP 30. 9., vystavený 3. 10. a my jako odběratel ho přijmeme 5. 10. a zaplatíme 19. 10., nastává zapeklitá situace. DPH přepočteme kurzem ČNB platným 30. 9. dle dokladu, samotnou DPH však uplatníme až v říjnu a pro účetnictví použijeme kurz platný k 5. 10.

A.
Dodavatel Datum Kurz EUR Kč účetnictví Kč pro DPH
DUZP 30. 9. 24,755 základ € 500,00 12 437,50 Kč 12 377,50 Kč
datum vystavení 3. 10. 24,875 DPH € 100,00 2 487,50 Kč 2 475,50 Kč
celkem € 600,00 14 925,00 Kč 14 853,00 Kč
Úhrada 19. 10. 24,87 € 600,00 14 922,00 Kč
kurzový rozdíl – ztráta 3,00 Kč

Odběratel Datum Kurz EUR Kč účetnictví Kč pro DPH
DUZP 30. 9. 24,755 základ € 500,00 12 407,50 Kč 12 377,50 Kč
datum vystavení 3. 10. 24,875 DPH € 100,00 2 481,50 Kč 2 475,50 Kč
datum přijetí 5. 10. 24,815 celkem € 600,00 14 889,00 Kč 14 853,00 Kč
Úhrada 19. 10. 24,87 € 600,00 14 922,00 Kč
kurzový rozdíl – zisk 33,00 Kč

Málokterý účetní program však umí používat dva kurzy – jeden účetní a druhý pro DPH, proto se v praxi používá pouze jeden kurz, a to kurz platný pro DPH.

B.
Dodavatel Datum Kurz EUR
DUZP 30. 9. 24,755 základ € 500,00 12 377,50 Kč
datum vystavení 3. 10. 24,875 DPH € 100,00 2 475,50 Kč
celkem € 600,00 14 853,00 Kč
Úhrada 19. 10. 24,87 € 600,00 14 922,00 Kč
kurzový rozdíl – zisk 69,00 Kč

Odběratel Datum Kurz EUR
DUZP 30. 9. 24,755 základ € 500,00 12 377,50 Kč
datum vystavení 3. 10. 24,875 DPH € 100,00 2 475,50 Kč
datum přijetí 5. 10. 24,815 celkem € 600,00 14 853,00 Kč
Úhrada 19. 10. 24,87 € 600,00 14 922,00 Kč
kurzový rozdíl – ztráta 69,00 Kč

Co se týče zákona o účetnictví a zákona a daních z příjmů, rozdíl v nákladech a výnosech ve finále není tak velký.

Dodavatel Výnosy
A. 12 437,50 Kč
-3,00 Kč

12 434,50 Kč
B.
12 377,50 Kč
69,00 Kč

12 446,50 Kč


Odběratel Náklady
A. 12 407,50 Kč
-33,00 Kč

12 374,50 Kč
B.

12 377,50 Kč
69,00 Kč


12 446,50 Kč