Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?Prohlášení poplatníka podepisují zaměstnanci při nástupu do zaměstnání a pak každoročně vždy do 15. února.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/prohlaseni-poplatnika-dane-z-prijmu/Všichni zaměstnanci každoročně podepisují prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tzv. růžový papír). Co z podpisu tohoto formuláře vyplývá? Jaké slevy na dani a zvýhodnění si můžete za rok 2015 uplatnit?

Nejdříve si řekněme, kdo může formulář prohlášení podepsat. Prohlášení poplatníka může podepsat zaměstnanec pouze u jednoho plátce (zaměstnavatele). Prohlášení nemůže mít v jednom měsíci podepsáno současně u více zaměstnavatelů.

Prohlášení podepisují zaměstnanci v klasickém zaměstnaneckém poměru na základě pracovní smlouvy a také brigádníci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, musí však dodržet jednu podmínku – nesmí mít v daném měsíci prohlášení podepsáno u jiného plátce.

Příjmy na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně se zdaňují srážkovou daní, v případě, že zaměstnanec podepíše prohlášení poplatníka, nezdaňují se tyto příjmy srážkovou daní, ale zálohovou, jako u klasických pracovních poměrů.

Prohlášení poplatníka podepisují zaměstnanci při nástupu do zaměstnání a pak každoročně vždy do 15. února. Jeden formulář slouží pro tři zdaňovací období a tvoří ho tři oddíly.

I. oddíl u prohlášení

V oddíle I. uvádí poplatník slevy a zvýhodnění, na které má nárok a které mu zaměstnavatel bude na základě tohoto podepsaného prohlášení zohledňovat ve mzdě každý měsíc ve výši 1/12 celkové částky. Konkrétně se jedná o (uvedené částky jsou platné pro rok 2015):
 • slevu na poplatníka – jedná se o základní slevu na dani, na kterou má nárok každý poplatník (zaměstnanec) – 24 840 Kč ročně (2 070 Kč měsíčně),
 • slevu na dani na invaliditu 1. nebo 2. stupně2 520 Kč ročně (210 Kč měsíčně),
 • slevu na dani na invaliditu 3. stupně 5 040 Kč ročně (420 Kč měsíčně),
 • slevu na dani pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč ročně (1 345 Kč měsíčně),
Invalidní důchodci uvádějí, jaký druh důchodu pobírají, číslo a datum rozhodnutí o přiznání důchodu a odkdy mají důchod přiznaný, resp. odkdy mají vystavený průkaz ZTP/P, nárok na slevu se dokládá rozhodnutím ze správy sociálního zabezpečení.
 • slevu na dani na studenta – jedná se o studenty soustavně se připravující na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem do věku 26 let, při prezenční formě studia v doktorském studijním programu na vysoké škole dokonce až do věku 28 let, sleva činí 4 020 Kč ročně (335 Kč měsíčně),
 • daňové zvýhodnění na děti – jedná se o vyživované děti žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, poplatník uvádí jméno, příjmení, rodné číslo dětí a jakou částkou slevu uplatňuje (první dítě 13 404 Kč ročně, druhé dítě 15 804 Kč ročně, třetí a každé další dítě 17 004 Kč ročně), dále se uvádějí nezletilé děti a děti zletilé do 26 let soustavně se připravující na budoucí povolání a které děti jsou držiteli průkazu ZTP/P (u držitelů průkazů ZTP/P se částka zvyšuje na dvojnásobek).

II. oddíl u prohlášení

V oddíle II. se poplatník podepisuje a svým podpisem potvrzuje pravdivost a úplnost údajů, které v prohlášení uvádí. Zároveň prohlašuje, že nepodepsal na stejné období prohlášení u jiného plátce (zaměstnavatele) a neuplatňoval u jiného zaměstnavatele slevy na dani.

Pokud sám poplatník (zaměstnanec) neuplatňuje slevy na dani na jím vyživované děti, ale uplatňuje je druhá osoba (většinou manžel/manželka), uvádí tuto osobu.

V oddíle II. zaměstnanec také uvádí všechny změny, které v daném období nastaly.

Oddíl I. a II. mohou vyplnit a podepsat všichni zaměstnanci, kteří splňují podmínky pro uplatnění slev a zvýhodnění. A to i v případě, že si budou sami podávat daňové přiznání.

III. oddíl u prohlášení

Oddíl III. je žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění a o provedení výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

O toto zúčtování mohou svého zaměstnavatele požádat pouze ti zaměstnanci, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání. A zároveň neměli jiné příjmy než příjmy ze zaměstnání. Příjmy ze zaměstnání mohli mít buď jen od jednoho zaměstnavatele, nebo postupně od více zaměstnavatelů. V žádném případě se zaměstnání nemohou překrývat. Výjimku tvoří brigády na základě dohody o provedení práce zdaněné srážkovou daní. Tyto příjmy je možné zahrnout do základu daně, ale v tom případě si zaměstnanec musí sám udělat daňové přiznání.

Pokud měl poplatník během roku postupně více zaměstnavatelů, může po svém posledním zaměstnavateli požadovat provedení ročního zúčtování daně. Musí však uvést, ve kterém období a od kterého zaměstnavatele příjmy pobíral, a tyto příjmy musí doložit prostřednictvím potvrzení o vyplacených příjmech a sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění. Toto potvrzení je zaměstnavatel povinný svému zaměstnanci vydat.

Poslední podmínka, kterou musí zaměstnanec dodržet, je taková, že neměl kromě příjmů ze zaměstnání a kromě příjmů osvobozených od daně a příjmů zdaňovaných srážkovou daní jiné příjmy (podle § 7 až 10 zákona o daních z příjmů) vyšší než 6 000 Kč. Za jiné příjmy se považují příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a ostatní příležitostné příjmy.

To znamená, že zaměstnanec může mít příjmy ze zaměstnání postupně od více zaměstnavatelů, příjmy osvobozené od daně, příjmy zdaněné srážkovou daní a ostatní příjmy do 6 000 Kč, aby mohl svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně.

V žádosti o provedení ročního zúčtování může zaměstnanec uvést nezdanitelné části základu daně. Konkrétně se jedná o (částky platí pro rok 2015):
 • zaplacené úroky z úvěru na bydlení – musí doložit potvrzení vystavené bankou (nebo spořitelnou), v případě, že tyto úroky uplatňuje jiná osoba nebo osoby, uvede jejich jména, rodná čísla a adresy, maximálně lze uplatnit 300 000 na společně hospodařící domácnost, a to souhrnně ze všech úvěrů na bydlení,
 • bezúplatná plnění (dary) – maximálně 15 % základu daně, minimální hodnota daru je 1 000 Kč, dárci krve si mohou ze svého daňového základu odečíst 2 000 Kč za každý odběr, muži maximálně 8 000 Kč ročně (čtyři odběry), ženy 6 000 Kč ročně (tři odběry), dary musí poplatník doložit potvrzením,
 • zaplacené příspěvky na své vlastní penzijní připojištění, pojištění nebo spoření – poplatník si může odečíst částky převyšující 12 000 Kč, maximální odčitatelná částka činí také 12 000 Kč ročně, zaplacené příspěvky je potřeba doložit potvrzením,
 • zaplacené pojistné na své vlastní soukromé životní pojištění – maximální částka, kterou lze z daňového základu odečíst, je 12 000 Kč ročně a na základě potvrzení z pojišťovny,
 • zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace – maximálně 3 000 Kč ročně na základě potvrzení,
 • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – maximálně 10 000 Kč na základě potvrzení.
Dále může kromě slev na dani uvedených v oddíle I. uplatnit nárok na slevu na dani:
 • na manželku/manžela, která/který s poplatníkem žije (v daném zdaňovacím období žila/žil) ve společně hospodařící domácnosti a neměla/neměl vlastní příjem přesahující 68 000 Kč – uvede jméno, příjmení, rodné číslo a zda je nebo není držitelem průkazu ZTP/P, sleva na dani na manželku činí 24 840 Kč ročně, v případě ZTP/P je to dvojnásobek,
 • za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy – dítě musí žít ve společně hospodařící domácnosti a slevu uplatňuje pouze jeden z poplatníků, sleva se dokládá potvrzením ze školky, uvádí se jméno, příjmení a rodné číslo dítěte/dětí, maximálně 9 200 Kč ročně, sleva na dani se vztahuje pouze na poplatky za umístění, nikoliv na platby za stravu.
Zaměstnavatel je povinný provést roční zúčtování daně nejpozději v březnové výplatě. To znamená, že zaměstnanec dostane přeplatek na dani v průběhu měsíce dubna v termínu výplat spolu se mzdou. Samozřejmě může zaměstnavatel provést zúčtování i dříve.

Pokud zaměstnanec nemá povinnost podat daňové přiznání a nemá nárok žádat o roční zúčtování svého zaměstnavatele, ale má nárok na uplatnění nezdanitelných částí základu daně a slev na dani, může si daňové přiznání podat sám. Pokud tak neučiní, o tyto výhody a případné vrácení daně přijde.