Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?Mezi daňově uznatelné patří pokuty a penále plynoucí z dodavatelsko-odběratelských vztahů.


http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/pokuty-a-penale-z-pohledu-ucetniho-a-danoveho/Pokuty a penále rozlišujeme na smluvní, které vyplývají z dodavatelsko-odběratelských vztahů, a udělené státními institucemi. Které pokuty a penále jsou daňově uznatelné? Jak pokuty a penále správně zaúčtovat?

Pokuty a penále obecně rozlišujeme dvojí, a to pokuty a penále udělené státními institucemi a pokuty a penále smluvní, které vyplývají z dodavatelsko-odběratelských vztahů. Nejprve se zaměříme na první případ.

Daňově neuznatelné pokuty a penále

Pokuty, penále nebo jiné postihy a sankce udělené finančním úřadem, státní správou sociálního zabezpečení nebo například policií jsou v podstatě „trestem“ za porušení zákona. Je tedy logické, že nemohou být daňově uznatelným nákladem.

Konkrétně zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), v § 25 odst. 1 písm. f) uvádí, že pro daňové účely nelze uznat penále, úroky z prodlení a pokuty, s výjimkou zaplacených smluvních podle § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP.

Dále nelze za daňové náklady uznat přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti a přirážky k pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění. Tedy přirážky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění placenému za zaměstnance.

Účtování daňově neuznatelných pokut a penále

Jak tyto pokuty a penále budeme účtovat? Daňové subjekty, které vedou daňovou evidenci, je do této evidence zahrnou jako nedaňový výdaj, a to v okamžiku jejich zaplacení.

Subjekty, které vedou klasické účetnictví, a používají směrnou účtovou osnovu, o pokutách a penále účtují už při vzniku povinnosti pokutu nebo penále zaplatit podle příslušných dokladů (platební výměr, rozhodnutí). Účtují o nich výsledkově v účtové skupině 54 – Jiné provozní náklady.

Většina účetních jednotek používá účet 545 – Ostatní pokuty a penále. Účet 545 je veden jako nedaňový a při sestavování daňového přiznání daňový subjekt o částku na tomto účtu zaúčtovanou zvyšuje výsledek hospodaření. Podle Českých účetních standardů pro podnikatele by měly účetní jednotky volit analytické členění účtů vhodné pro určení daňového základu.

Závazek souvztažně účtují na „trojkových“ účtech, pro pokuty a penále plynoucí z porušení povinnosti zákona o DPH lze použít účet 343 – opět je vhodné tento účet analyticky rozdělit.

Pokuty a penále udělené finančním úřadem je možné evidovat také na jiných účtech účtové skupiny 34 – Zúčtovaní daní a dotací, například na účtu 349.

Pokuty a penále udělené státní správou sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovnou účtujeme na účtech účtové skupiny 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi. Většinou použijeme účet 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Sankce udělené jinými orgány, jako je třeba celní úřad nebo policie, účtujeme na účtech účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky, například účet 379 – Jiné závazky.

Text MD/D
Pokuta udělená finančním úřadem 545/343
Pokuta udělená státní správou
sociálního zabezpečení
Pokuta udělená celním úřadem
Úhrada pokuty 343/221, 211
349/221, 211
336/221, 211

Daňově uznatelné pokuty a penále

Nyní se podíváme na penále a pokuty daňově uznatelné. Tedy pokuty a penále plynoucí z dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Obecně se jedná o smluvní pokuty a penále, případně smluvní úroky. Jde například o penále za pozdní platbu faktury, za pozdní dodání zboží nebo za porušení smlouvy. V žádném případě se nejedná o sankce plynoucí z porušení zákonných norem.

Podle § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP jsou za daňově uznatelné výdaje (náklady) považovány smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny. Za úhradu se považuje také vzájemné započtení pohledávek a závazků.

Účtování daňově uznatelných pokut a penále

Co se týče účtování, daňové subjekty vedoucí daňovou evidenci zahrnou zaplacené smluvní pokuty a penále do daňové evidence jako daňově účinné výdaje. Na druhé straně přijaté smluvní pokuty a penále zahrnou ve své evidenci jako zdanitelné příjmy, a to také v okamžiku zaplacení.

Účetní jednotky vedoucí účetnictví budou postupovat podle Českého účetního standardu pro podnikatele. Dlužníci budou tedy penále účtovat do nákladů už při vzniku povinnosti v rámci účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady, konkrétně lze použít účet 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení.

Věřitelé budou svůj nárok na smluvní pokutu evidovat v rámci účtové skupiny 64 – Jiné provozní náklady, lze použít účet 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení.

Úroky z prodlení dle smlouvy o úvěru se účtují u dlužníků na účet 562 – Úroky, u věřitelů na účet 662 – Úroky.

Text MD/D
Účtování u dlužníka
Úhrada
Účtování u věřitele
Úhrada


Při sestavování daňového přiznání je pak potřeba vyloučit z daňového základu nezaplacené smluvní pokuty a penále.