Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?OSVČ zaplatí v roce 2015 víc na zálohách na zdravotní a sociální pojištění.


http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/zalohy-osvc-na-socialni-a-zdravotni-pojisteni-od-r/Základní princip pro výpočet a placení sociálního a zdravotního pojištění se s příchodem nového roku nemění. Zvyšují se však minimální zálohy. Minimální záloha na sociální pojištění pro rok 2015 je 1 943 Kč, na zdravotní pojištění 1 797 Kč.

Základem pro výpočet záloh je zisk z předchozího roku. Vyměřovací základ tvoří polovina hospodářského výsledku podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné, dále jen „OSVČ“) zjištěného z účetnictví, daňové evidence nebo pomocí paušálních výdajů. Připomínám, že se jedná pouze o příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) – příjmy z podnikání nebo jiné samostatné činnosti.

Sociální pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu. U osob, které jsou účastny důchodového spoření (II. pilíř penzijního systému), činí 26,2 %. Zdravotní pojištění činí 13,5 % vyměřovacího základu.

Pokud je skutečný (vypočtený) vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, počítáme zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu určeného zákonem. U sociálního pojištění platí stejné pravidlo, můžeme však použít tzv. určený vyměřovací základ, který může být vyšší než minimální, resp. vypočtený.

Minimální vyměřovací základ se odvíjí od průměrné mzdy stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí z předchozích dvou let. Pro rok 2015 je tedy rozhodující průměrná mzda roku 2013 přepočtená koeficientem, tj. 26 611 Kč.

Minimální roční vyměřovací základ činí v roce 2015 pro sociální pojištění 79 836 Kč (čtvrtina průměrné mzdy). Z tohoto základu se odvíjejí také minimální zálohy pro rok 2015.

Pro rok 2015 tedy činí minimální záloha na sociální pojištění 1 943 Kč (79 836 * 0,292 / 12). Pro účastníky důchodového spoření (II. pilíře penzijního systému) 1 744 Kč (79 836 * 0,262 / 12).

Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění v roce 2015 činí 159 666 Kč (polovina minimální mzdy). Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2015 je tedy 1 797 Kč (26 611 / 2 * 0,135).

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění v roce 2015 činí 1 277 328 Kč (48násobek průměrné mzdy). U zdravotního pojištění maximální vyměřovací základ stanovený není.

Minimální zálohy při vedlejší činnosti v roce 2015

Minimální zálohy na zdravotní pojištění nejsou povinny platit ty OSVČ, které mají podnikání jako vedlejší činnost. Platí zálohy vypočtené až podle skutečných příjmů.

V případě, že nedosahují rozhodné částky, která pro rok 2015 dělá 63 865 Kč, zálohy na sociální pojištění nemusí dokonce platit vůbec.

Pro OSVČ, které mají podnikání jako vedlejší činnost a nedosahují rozhodné částky, přesto chtějí být dobrovolně účastny důchodového pojištění, platí minimální zálohy 778 Kč (nebo i vyšší).

Tab. č. 1: Sociální pojištění v roce 2015:
Průměrná mzda 26 611 Kč
Maximální vyměřovací základ 1 277 328 Kč
Minimální měsíční záloha (hlavní činnost) 1 943 Kč
Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost) 778 Kč
Minimální měsíční záloha při účasti v II. pilíři (hlavní činnost) 1 744 Kč
Minimální měsíční záloha při účasti v II. pilíři (vedlejší činnost) 698 Kč
Minimální roční vyměřovací základ (hlavní činnost) 79 836 Kč
Minimální roční vyměřovací základ (vedlejší činnost) 31 944 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost 63 865 Kč
Minimální nemocenské 115 Kč


Tab. č. 2: Zdravotní pojištění v roce 2015:
Minimální vyměřovací základ 13 305,50 Kč
Maximální vyměřovací základ zrušen
Minimální měsíční záloha 1 797 Kč

Odkdy platit nové zálohy?

Zálohy na pojistné na zdravotní pojištění jsou splatné do 8. dne následujícího měsíce. Novou výši záloh je potřeba zaplatit hned za leden 2015. Všechny OSVČ, které v roce 2014 platily minimální měsíční zálohu, musejí tedy změnit příkaz v bance a novou výši zálohy poslat do 9. února (8. únor připadá na neděli).

Výjimkou jsou jen OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ se nevztahuje např. na osoby, za které je plátcem pojistného stát, nebo na ty, kdo jsou současně zaměstnanci a odvádějí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance. Minimální zálohu ve výši 1 797 Kč musí hradit také OSVČ, které zahajují v roce 2015 samostatnou výdělečnou činnost.

Měsíční záloha na pojistné na sociální zabezpečení je splatná vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Splatnost nové měsíční zálohy u pojistného na sociální zabezpečení je navázána na období od podání přehledu. OSVČ, které odevzdají přehled o příjmech a výdajích za rok 2014 například v dubnu roku 2015, změní zálohu až za duben (nutno poslat do 20. května).

Přehled o příjmech a výdajích

Minimální zálohy jsou povinni platit všichni noví začínající podnikatelé a ti, jejichž vypočtené vyměřovací základy jsou nižší než minimální. Zálohy pro další rok jsou podnikatelé povinni vypočítat a uvést v přehledu o příjmech a výdajích. Výpočet se provede jako celková povinnost děleno počtem měsíců podnikání.

Sociální a zdravotní pojištění se hradí formou měsíčních záloh. Po ukončení roku je podnikatel povinný zpracovat přehled o příjmech a výdajích, kde uvede hospodářský výsledek za daný rok a z něj vypočte celkové pojištění, od kterého se odečtou zálohy placené během roku.

Nedoplatek je OSVČ povinná zaplatit do osmi dnů od odevzdání přehledu. Přehled o příjmech a výdajích musí podnikatel podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měl podat daňové přiznání. V roce 2015 je nejzazší termín pro podání přehledu 2. květen.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a podnikatel tuto skutečnost doloží do 30. dubna, posunuje se termín podání přehledu na 1. srpen. Pokud je lhůta pro podání přiznání finančním úřadem prodloužena, podává se přehled do jednoho měsíce od této lhůty.