Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?Nemocenské pojištění u OSVČ je dobrovolné, na rozdíl od zaměstnanců, za které je povinen platit pojištění zaměstnavatel. Kdy se podnikatelům vyplatí platit si nemocenské pojištění a kdy komerční pojistku? Porovnávejte s námi.

Minimální měsíční nemocenské pojištění činí 115 Kč, což odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu 5.000 Kč. Komerční pojistka nevychází z výše příjmu.


http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/osvc-%E2%80%93-nemocenske-pojisteni-nebo-komercni-pojistka/Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění u podnikatelů je dobrovolné a je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Podnikatel, který chce být nemocensky pojištěn, se musí k nemocenskému pojištění přihlásit a musí jej včas platit. Nemocenské pojištění je splatné k 20. dni následujícího měsíce. Za den platby se počítá den, kdy je částka připsána na správný účet Okresní správy sociálního zabezpečení.

Zaplatíme-li pozdě nebo na špatný účet, pojištění zaniká k prvnímu dni nezaplaceného měsíce a musíme se k pojištění přihlásit znovu. K nemocenskému pojištění se nelze přihlásit zpětně.

Od ledna 2014 si můžou nemocenské pojištění opět platit také OSVČ, které měly podnikání jako vedlejší činnost.

Při platbě pojištění vycházíme z vyměřovacího základu, který je stejný jako vyměřovací základ pro důchodové pojištění. Sazba nemocenského pojištění činí pro letošní rok 2,3 % vyměřovacího základu. Pokud by OSVČ chtěla navýšit pojistné na nemocenské pojištění, musí navýšit také odvody na důchodové pojištění.

Na rozdíl od důchodového pojištění platíme měsíčně přímo pojistné, ne zálohy na pojistné jako u důchodového pojištění. Nemocenské pojištění platíme na jiný účet a pod jiným variabilním symbolem – pod naším rodným číslem.

Z nemocenského pojištění OSVČ jsou poskytovány tyto dvě dávky:

  • nemocenská během pracovní neschopnosti,
  • peněžitá pomoc v mateřství během mateřské dovolené.


Podnikatelé tedy (oproti zaměstnancům) nemají nárok na ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v mateřství.

Nárok na dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí sedm kalendářních dnů ode dne zániku pojištění pro nemocenské. Pro peněžitou pomoc v mateřství činí ochranná lhůta u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění (pokud trvalo pojištění kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů trvalo pojištění).

Výše nemocenského pojištění

Minimální měsíční nemocenské pojištění činí 115 Kč. To odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu 5 000 Kč. Jak již bylo zmíněno výše, může si OSVČ určit i vyšší vyměřovací základ. Od ledna 2014 však platí omezení pro maximální vyměřovací základ. Ten nemůže být vyšší než průměrný vyměřovací základ podle podaných přehledů za předchozí dva roky.

Pokud nelze maximální vyměřovací základ určit z přehledu, bere se za maximální vyměřovací základ polovina průměrné mzdy platná pro daný kalendářní rok. V letošním roce je to částka 12 971 Kč, z toho 2,3 % dělají 299 Kč na nemocenském pojištění.

Podnikatel má nárok na dávky nemocenského pojištění až od 15. dne pracovní neschopnosti, a to vevýši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Vychází se z předchozích 12 měsícůpřed měsícem, kdy pracovní neschopnost vznikla. Samozřejmě se započítávají pouze ty měsíce, kdy si podnikatel platil nemocenské pojištění a byl k němu přihlášený.

Nepočítají se měsíce, kdy trvala pracovní neschopnost nebo peněžitá pomoc v mateřství po celý měsíc.Maximální placená doba pracovní neschopnosti je 366 dní.

Denní vyměřovací základ u OSVČ se určí z vyměřovacích základů za rozhodné období děleno počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.

Podmínkou pro vyplacení nemocenské je to, že nemocenské pojištění musí být placeno minimálně tři měsíce před měsícem, kdy pracovní neschopnost vznikla. Například pokud je neschopenka vystavena v srpnu, pojištění musí být zaplaceno minimálně za květen, červen a červenec.

Podnikatelky, které si platí nemocenské pojištění, mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství a můžou si volit její výši a délku. Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu, opět se vychází z předchozích 12 měsíců, kdy bylo placeno nemocenské pojištění.

Příklad

Minimální vyměřovací základ 5 000 Kč, měsíční nemocenské pojištění 115 Kč, důchodové pojištění 1 460 Kč (v případě podnikání jako hlavní činnosti je potřeba zaplatit alespoň minimální zálohu na důchodové pojištění) – denní dávka v případě nemoci činí 89 Kč.

Maximální vyměřovací základ určený dle průměrné mzdy 12 971 Kč, měsíční nemocenské pojištění299 Kč, důchodové pojištění 3 788 Kč – denní dávka v případě nemoci 231 Kč.

V případě, že bychom chtěli mít denní dávku nemocenské 500 Kč, museli bychom si určit vyměřovací základ 29 000 Kč, z toho bychom platili měsíční nemocenské pojištění 667 Kč a důchodové 8 468 Kč.

Komerční pojistka

Na rozdíl od nemocenského pojištění nevychází komerční pojistka z výše příjmu, neurčuje se tedy žádný vyměřovací základ. Komerční pojišťovna však zkoumá řadu jiných skutečností, především pakrizikovost klienta, jeho předmět činnosti, zdravotní stav apod. Komerční pojistky se přizpůsobují požadavkům klienta, namodelují se na jeho situaci. Od toho se pak odvíjí výše pojistné sumy.

Podobně jako u nemocenského pojištění je u většiny komerčních pojistek pojistná lhůta tři měsíce, tedy musíme pojistku platit minimálně tři měsíce před nástupem na neschopenku.

U komerčních pojistek existuje tzv. karenční doba, ta většinou činí 14 až 42 dní. Znamená to, že pojistné je vypláceno až od určitého dne nemoci (opět podobnost s nemocenským pojištěním), ne hned od prvního dne. Čím delší tato doba je, tím je pojistka levnější.

Většina pojišťoven nabízí možnost bonusu za bezškodný průběh (podobně jako u povinného ručení u automobilů).

Výhodou komerčních pojistek je to, že jsou většinou součástí životních pojistek, nebo jsou s nimi spojené. Životní pojistky na smrt nebo dožití, které jsou uzavřeny minimálně na pět let a minimálně do 60 let věku, nám mohou snížit daňový základ formou slevy na dani, a to až 12 000 Kč ročně.

Pozor bychom si však měli dát na výluky z pojištění, jako je například mateřská dovolená, rizikové těhotenství a podobně, na které se pojistka nevztahuje.

Kombinace pojištění

Ideálním řešením je kombinace dobrovolného nemocenského pojištění a komerční pojistky.

Denní dávka z nemocenského pojištění sice není nijak závratná, ale to, že jsou podnikatel nebo podnikatelka nemocensky pojištěni, dovoluje například možnost volby rychlosti a výše čerpání rodičovského příspěvku (mateřské dovolené). Pokud není podnikatelka nemocensky pojištěna, nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ale nastupuje rovnou na rodičovský příspěvek, kdy navíc nemá na výběr a musí si zvolit nejpomalejší variantu čerpání (čtyři roky).

Pokud není OSVČ přihlášena k nemocenskému pojištění, lékaři odmítají vydávat neschopenky, tím pádem není možné doložit pracovní neschopnost a v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti musí podnikatel platit zálohy na důchodové a zdravotní pojištění i za měsíce (myšleno celé kalendářní), po které je „práce neschopný“. Případně tuto situaci může řešit přerušením podnikatelské činnosti.

Komerční pojistka je pak ideální k finančnímu zajištění po dobu nemoci.