Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/zmena-dph-od-1-1-2013/ ,Jaké novinky si pro rok 2013 přichystala novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH)? Kromě zvýšení obou sazeb DPH se změny nevyhnuly ani registračním povinnostem či daňovým dokladům.
Novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) přinesla poměrně velké množství novelizací, z nichž část je ryze technického rázu nebo velmi okrajová pro běžné podnikatele. Vybíráme tedy novinky, které se týkají širokého okruhu.

Zvýšení sazeb DPH

 • Snížená sazba 15 % místo 14 %, základní sazba 21 % místo 20 %.

Novou sazbu DPH je nutno používat pro uskutečněná zdanitelná plnění od 1. 1. 2013. Jedinou výjimkou je přijatá záloha do konce roku 2012, použita na plnění v roce 2013 – zde základ do výše zaplacené zálohy zůstává v původní sazbě, teprve doplatek zdanitelného plnění bude podléhat nové sazbě.

Výjimku mají společnosti dodávající teplo a vodné a stočné, které mohou původní sazbu použít na poměrný výpočet spotřeby do konce roku 2012, a to na dokladech při skutečném odečtu v roce 2013. Také v případě oprav zdanitelných plnění do konce roku 2012, které se provedou od 1. 1. 2013, budou v opravném daňovém dokladu použity původní sazby.

Vznik povinné registrace k DPH při překročení limitu

 • Zkracuje se na 2 měsíce místo 3 měsíců po měsíci, ve kterém bude překročen obrat 1 mil. Kč; ze zákona jsou všichni noví plátci měsíčními plátci (o změnu na čtvrtletního plátce mohou požádat až pro třetí rok po registraci).

Vymezení daňových dokladů

 • Sjednocení pohledu na listinnou a elektronickou podobu daňového dokladu.
 • Upuštění od pojmu „běžný daňový doklad“.
 • Uvedení textu „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba zmocněna k vystavení daňového dokladu.
 • Uvedení textu „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno (jde tedy o tzv. reverse charge, přenesenou daňovou povinnost, uplatňovanou v tuzemsku především u stavebních a montážních prací a dále při poskytování služeb v rámci EU).
 • Uvedení textu „zvláštní režim – cestovní služba“ při poskytnutí cestovní služby s tím, že na takovém dokladu nesmí být uvedena daň.
 • Akceptování daňových dokladů vystavených podle zákonných předpisů v jiných členských státech EU (zejména se bude jednat o pořízení zboží a služeb z EU, kdy bude na dokladech uváděná jiná jazyková forma textu „daň odvede zákazník“).
 • Zjednodušený daňový doklad lze vystavit při celkovém plnění do 10 tis. Kč včetně bez ohledu na způsob úplaty (dosud šlo jen u hotovostní platby a platby kartou), nemusí zde být uváděno DIČ příjemce a výše daně.
 • Údaj o výši daně při režimu přenesení daňové povinnosti se již nevyplňuje na daňovém dokladu, ale zachycuje v evidenci pro účely DPH.

Prodloužení lhůty pro osvobození převodu staveb, bytů a nebytových prostor

 • Nová lhůta 5 let místo původních 3 let platí pro nově nabyté nemovitosti.
 • Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí lhůty uplatní daň (a to i u nemovitostí nabytých před 1. 1. 2013) – zejména půjde o developery, kteří neprodali celý svůj projekt a v případě osvobození by neměli nárok na odpočet DPH na vstupu na tyto nemovitosti.

Registrační povinnosti

 • Zdaňovacím obdobím je prvotně kalendářní měsíc, kalendářní čtvrtletí může být použito při nepřekročení obratu 10 mil. Kč a oznámení do konce ledna (nelze u skupiny a nespolehlivého plátce).
 • Zavedení titulu „nespolehlivý plátce“: z pravomocného rozhodnutí správce daně při závažném porušení povinností plátce, údaj o spolehlivém a nespolehlivém plátci se bude zveřejňovat a bude mít vliv na ručení daně.

Dosavadní systém ručení za daň nastával v momentě, kdy plátce-odběratel věděl, vědět měl a mohl, že nebude daň plátcem-dodavatelem zaplacena nebo dojde ke zkrácení daně. Prokazování bylo na straně správce daně. Nově bude ručení za nezaplacenou daň odvozováno také od momentu zveřejnění, že se plátce-dodavatel stal nespolehlivým plátcem. Údaj o tom, zda je plátce spolehlivý či nikoli, bude možné ověřit elektronicky v seznamu plátců DPH přes web finanční správy, popř. ARES.

Doporučujeme klientům u velkých zakázek tuto skutečnost ověřovat – bohužel nestačí jen prvotní ověření, ale průběžná aktualizace po dobu hrazení částek takovému dodavateli. Ručení je možné vypořádat tak, že se částka ve výši DPH pro dodavatele odvede přímo na jeho osobní účet DPH u finančního úřadu s oznámením o tomto kroku. V tom případě však doporučujeme předchozí konzultaci.

 • Povinným registračním údajem je uvedení čísel všech bankovních účtů, které jsou používané pro ekonomickou činnost; zároveň je třeba určit, která čísla účtů budou zveřejněna.

Pokud nebudou některé bankovní účty zveřejněny a budou na ně přijímány platby za ekonomickou činnost, nastává stejný účinek ručení jako u nespolehlivého plátce. Bankovní účty budou zveřejněny u stávajících plátců DPH od 1. 4. 2013, zároveň do konce února platí lhůta pro oznámení správci daně, které účty jsou určeny ke zveřejnění (pokud tak neučiní, zveřejní se všechny účty z dosavadních registračních údajů).

Při změně účtů (resp. při založení nového účtu) tedy doporučujeme provést doplnění změn registračních údajů a zejména u fyzických osob-plátců DPH přijímání plateb výhradně na podnikatelské účty, které budou zveřejněny. Naopak pro účely zamezení případného ručení za nezaplacenou daň plátce-dodavatele doporučujeme u velkých zakázek a rámcových smluv ověřit zveřejněný bankovní údaj (bude dostupný na stejném místě jako předchozí bod o nespolehlivém plátci).