Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/cestovni-nahrady-v-roce-2013/

V roce 2013 se zvýšily sazby stravného a průměrná cena pohonných hmot. Naopak náhrada za používání vozidel se snížila. Změn doznalo i zahraniční stravné. Přečtěte si, jak na „cesťáky“ v roce 2013.
Jak již bývá zvykem, od ledna nás v oblasti daní a účetnictví čeká nespočet změn - a ani cestovní náhrady nejsou výjimkou. Od 1. 1. 2013 platí nové sazby stravného i průměrné ceny pohonných hmot.

Cestovní náhrady upravuje vyhláška č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Cestovní náhrady tvoří několik složek:

 • stravné,
 • pohonné hmoty,
 • náhrada za využití soukromého vozidla,
 • kapesné a
 • nutné vedlejší výdaje.

Cestovní náhrady zaměstnanců

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce (zaměstnanci v podnikatelské sféře) nejméně ve výši:

 • 66 Kč (trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin),
 • 100 Kč (trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin),
 • 157 Kč (trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin).

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

 • 66 Kč až 79 Kč (trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin),
 • 100 Kč až 121 Kč (trvá-li pracovní cesta více než 12 hodin, maximálně však 18 hodin),
 • 157 Kč až 188 Kč (trvá-li pracovní cesta více než 18 hodin).

Zaměstnavatel musí dodržet spodní hranici stravného, chce-li svým zaměstnancům dopřát vyšší stravné a překročí horní hranici, bude se jednat o nedaňový náklad. Případně může stravné nad limit zahrnout do mzdy zaměstnance, v tom případě se však bude jednat o složku mzdy, která podléhá zdanění a sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Zaměstnanci, kterému byla při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin poskytnuta 2 bezplatná jídla, nebo při pracovní cestě trvající 12 až 18 hodin 3 bezplatná jídla, stravné nenáleží.

V roce 2013 k žádným změnám v krácení stravného nedochází. V případě, že je zaměstnanci na pracovní cestě bezplatně poskytnuta strava (například formou snídaně, oběda či večeře v rámci ubytování), je stravné kráceno za každé toto jídlo o:

 • 70 % u pracovní cesty trvající 5 až 12 hodin,
 • 35 % u pracovní cesty trvající 12 až 18 hodin a
 • 25 % u pracovní cesty nad 18 hodin.

Pokud zaměstnanec (samozřejmě se souhlasem zaměstnavatele) použije na pracovní cestě svůjsoukromý automobil, náleží mu za každý kilometr cesty náhrada amortizace ve výši 3,60 Kč. (Použije-li svůj motocykl Kč 1,-/km, nákladní automobil nebo autobus Kč 7,20/km).

Dále má nárok na náhradu pohonných hmot (PHM), a to buď ve skutečné výši dle dokladu, nebo ve výši průměrných cen, které jsou pro rok 2013 následovné:

 • 36,10 Kč pro benzin natural 95 oktanů
 • 38,60 Kč pro benzin natural 98 oktanů
 • 36,50 Kč pro naftu

Sazby jsou dané na jeden litr pohonných hmot, spotřeba se použije průměrná dle technického průkazu vozidla.

Použije-li zaměstnanec dopravní prostředky veřejné dopravy, nebo má-li jiné vedlejší výdaje nutné pro pracovní cestu (ubytování, parkovné, vstupné apod.), má samozřejmě nárok na proplacení těchto výdajů ve skutečné výši na základě předložených dokladů.

Přidělí-li zaměstnavatel zaměstnanci firemní vozidlo, píše zaměstnanec počet ujetých kilometrů, vede knihu jízd a předkládá doklady o tankování. Zaměstnavatel pak uplatňuje náklady na vozidlo v obchodním majetku (viz níže).

Cestovní náhrady podnikatelů (OSVČ)

Pro podnikatele (OSVČ) platí obdobná pravidla jako pro zaměstnance s následujícími rozdíly.

Stravné jako daňově uznatelný náklad dle zákona o daních z příjmů mohou podnikatelé uplatnit ve výši:

 • 100 Kč až 121 Kč (trvá-li pracovní cesta více než 12 hodin, maximálně však 18 hodin),
 • 157 Kč až 188 Kč (trvá-li pracovní cesta více než 18 hodin).

Náhrada za využití soukromého vozidla Kč 1,-/km u jednostopých vozidel, u všech ostatních Kč 3,60/km. Průměrné ceny pohonných hmot jsou stejné jako u zaměstnanců, pokud nepoužije skutečné náklady doložené doklady.

Využívá-li podnikatel firemní vozidlo (zahrnuto v obchodním majetku), uplatňuje skutečné náklady na PHM, parkovné, opravy a udržování, odpisy a pojištění, nebo má možnost využít paušálních výdajů PHM a parkovného na vozidlo, které činí Kč 5 000,-/měsíc, případně Kč 4 000,-/měsíc. Používá-li podnikatel (OSVČ) vozidlo také k soukromým účelům, v tomto případě ostatní náklady na vozidlo krátí 80 %. Tyto paušální výdaje může podnikatel využít maximálně u tří automobilů.

Zahraniční stravné

Zaměstnancům i podnikatelům (OSVČ) náleží zahraniční stravné za dobu, kterou na pracovní cestě stráví mimo území České republiky. Stravné se poskytuje v zahraniční měně a v sazbě toho státu, kde zaměstnanec stráví nejvíce času v daném dni. Základní sazby zahraničního stravného jsou dány vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 392/2012 Sb.

Zaměstnancům a podnikatelům náleží stravné ve výši:

 • 1/3 základní sazby, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné,
 • 2/3 základní sazby, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
 • celé základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin.
Pokud doba strávená mimo území ČR nečiní alespoň jednu hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. Byla-li zaměstnanci bezplatně poskytnuta strava, krátí se stravné stejně jako v tuzemsku. Zaměstnavatel dále může zaměstnancům poskytnout kapesné až ve výši 40 % základního zahraničního stravného.

Tabulka: Vybrané sazby zahraničního stravného

Země Měnový kód Měna Základní sazba stravného
Bulharsko EUR euro 35,-
Čína EUR euro 40,-
Francie EUR euro 45,-
Chorvatsko EUR euro 35,-
Irsko EUR euro 45,-
Japonsko USD americký dolar 65,-
Maďarsko EUR euro 35,-
Německo EUR euro 45,-
Polsko EUR euro 35,-
Rakousko EUR euro 45,-
Rusko EUR euro 45,-
Slovensko EUR euro 35,-
Spojené státy americké USD americký dolar 50,-
Ukrajina EUR euro 45,-
Velká Británie GBP anglická libra 40,-

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Sazby zahraničního stravného ve všech zemích naleznete na webu Ministerstva financí.


Zdroj: vyhláška č. 472/2012 Sb., vyhláška č. 392/2012 Sb., § 163 a § 176 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce