Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?Výše minimálního zdravotního pojištění závisí stejně jako zálohy na sociální pojištění na výši průměrné mzdy podle nařízení vlády.

Ani příští rok nebude jiný a OSVČ budou muset při placení záloh na sociální i zdravotní pojištění sáhnout hlouběji do kapsy. Minimální měsíční záloha u sociálního pojištění v roce 2019 bude 2 388 Kč, u zdravotního potom 2 208 Kč.

Sociální pojištění OSVČ v roce 2019

Každoročně se mění výše minimálního měsíčního vyměřovacího základu záloh na pojistné na důchodové pojištění. Nová výše měsíčního vyměřovacího základu platí od ledna jen pro ty OSVČ, které zahajují činnost v roce 2019.

Pokud OSVČ platí zálohy na pojistné v roce 2018 v minimální výši, mohou platit zálohy v této výši i v roce 2019, a to až do měsíce, ve kterém podají (či měly podat) přehled o příjmech a výdajích za rok 2018.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro důchodové pojištění je v roce 2019 stanoven částkou 8 175 Kč (vypočítává se z průměrné mzdy, která je každoročně stanovena nařízením vlády). Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní výdělečnou činnost tak činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 2 388 Kč.

Minimální zálohy hradí OSVČ během prvního roku podnikání a též ty OSVČ, které na přehledu OSVČ vykázaly vyměřovací základ v nižší výši než je stanovený minimální vyměřovací základ.

Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících vedlejší výdělečnou činnost činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 955 Kč, což odpovídá vyměřovacímu základu ve výši 3 270 Kč. Rozhodná částka za rok 2018, podle které se stanoví pro OSVČ vedlejší povinnost platit zálohy na důchodové pojištění v roce 2019, činí 71 950 Kč.

Zálohy na pojistné roku 2019 vypočtené na základě přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 se budou v nové výši hradit až od měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byl nebo měl být odevzdán přehled OSVČ. Pokud však z přehledu za rok 2018 vyplyne nová výše záloh, která je nižší než v předchozím období, pak se nová výše bude hradit již v měsíci podání přehledu.

Tab.: Sociální pojištění v roce 2019
Rok 2018 Rok 2019
Maximální vyměřovací základ
Minimální roční vyměřovací základ
(hlavní činnost)
Minimální roční vyměřovací základ
(vedlejší činnost)
Minimální měsíční záloha
(hlavní činnost)
Minimální měsíční záloha
(vedlejší činnost)
Rozhodná částka pro vedlejší činnost
Minimální nemocenské

Zdravotní pojištění OSVČ v roce 2019

Minimální zálohy na zdravotní pojištění se pro rok 2019 zvýší na 2 208 Kč. Výše minimálního zdravotního pojištění závisí stejně jako zálohy na sociální pojištění na výši průměrné mzdy podle nařízení vlády.

Na rozdíl od sociálního pojištění se ale vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění musí platit hned od začátku nového roku. Novou zálohu za leden 2019 tedy musíte zaplatit už do 8. února. Pokud platíte zálohy vyšší než minimální, změní se vám jejich výše až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. Ten je třeba odevzdat do měsíce po podání daňového přiznání.

Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu samostatně výdělečně činnou:

  • která je současně vedle samostatné výdělečné činnosti zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance (tyto osoby nemusí měsíční zálohy platit vůbec, pojistné jako OSVČ zaplatí do osmi dnů po podání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok ze skutečného zisku),
  • za kterou je plátcem pojistného stát,
  • s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  • která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání,
  • která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku,
pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období, tj. po celý kalendářní měsíc, za který se pojistné platí.

Vyměřovacím základem u těchto osob je jejich skutečný příjem po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, takže mohou platit i méně, než je stanovené minimum. Měsíční zálohy na zdravotní pojištění tedy tyto osoby platí jen ze skutečně dosaženého zisku z předchozího roku.

Tab.: Zdravotní pojištění v roce 2019
Rok 2018 Rok 2019
Minimální vyměřovací základ
Maximální vyměřovací základ zrušen zrušen
Minimální měsíční záloha
https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/zalohy-osvc-v-roce-2019/?fbclid=IwAR0iO2ZCp4oUXBSKQbfJvKZsDijR8J0-aoq6bOp7TYI-g0Hex3gnCFQ6cAg